Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo, 9 at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan at nakiapid. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Font Size. Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasamang tao. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay … Mga Taga-Efeso 2:10. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. 11:5; Isa. 24 “Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira, na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na ‘malalalim na lihim ni Satanas,’ ito ang sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin, 25 ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Mga Taga-Efeso ^. Itigil. 18 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Tiatira: “Ito ang sinasabi ng Anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. 17 Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Magandang Balita Biblia Update. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Mga Taga-Efeso 2:9 - Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. 4 Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo: iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. 6:48-50; b Isa. 28 Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. 12 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Pergamo: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila'y may talim. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Mga Taga-Efeso 1; Mga Taga-Efeso 2; Mga Taga-Efeso 3; Mga Taga-Efeso 4; Mga Taga-Efeso 5 This video is unavailable. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 22 Ipinailalim(D)(E) ng Diyos sa paa ni Cristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya, 23 na siyang katawan ni Cristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. 26 Sa(H) magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. 5 Alalahanin mo ang dati mong kalagayan; pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. “Ito ang sinasabi ng Anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin. 27 Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. 28:13; 31:8 (LXX). This video is unavailable. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 7 “Ang(A) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin. Itigil. 1 Mula(A) kay Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Para sa mga hinirang ng Diyos [na nasa Efeso][a] at tapat na sumasampalataya kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. 8 Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. 59:17. 11 Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Cristo, ayon sa kanyang plano. 10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 13 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob 8 na ibinigay sa atin. Efeso 2 in Tagalog. 52:7. ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. 23 Papatayin(G) ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesya na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. -- This Bible is now Public Domain. Pahayag 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Mensahe para sa Iglesya sa Efeso. … Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Font Size. 2 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Mga Taga-Efeso 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus alang-alang sa inyong mga Hentil. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Watch Queue Queue. Mga Taga-Efeso 2:8-9 RTPV05. 6 Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang-loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! 17 Pumarito si Cristo at ipinahayag ang Magandang Balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Judio na noong unaʼy malayo sa Dios, at maging sa aming mga Judio na malapit sa Dios. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 8 “Isulat(B) mo sa anghel ng iglesya sa Esmirna: “Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Para sa mga hinirang ng Diyos [na nasa Efeso], Mga Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo. Nalalaman ko rin ang mga paninirang-puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Judio; ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Looking for a fundamental understanding of the Bible? “Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy ng buhay na nasa Paraiso ng Diyos.”. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Magandang Balita Biblia revised) Efeso 4 Dave PC Tech Japan. 18 Dahil kay Cristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Subscribe Subscribed Unsubscribe 2… Cancel Unsubscribe. 6 Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo; kinapopootan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Watch Queue Queue Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasamang tao. Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, 9 ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ni Cristo 10 pagdating ng takdang panahon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, 5 pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. 11 “Ang(C) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Patay Subalit Muling Binigyang-buhay . Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. “Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan.”. 14 Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin nang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng … “Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain[a]. 6 Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, [alang-alang sa Panginoon,] [] sapagkat ito ang nararapat. a Bil. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Add to Wishlist. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa … 16:14-15; 16:33-34; Jn. Watch Queue Queue a Gen. 2:9; Pah. 15 Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, 16 walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) “Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. 21 Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. 21 Mula roon ay namumuno si Cristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Version Information. Font Size. 22:5, 7; 31:16; Deut. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. 2 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. “Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila'y may talim. Gayunma'y nananatili kang tapat sa akin. 18 Nawa'y liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, 19 at kung ano ang di-masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Wika ng Biblia Filipino. Efeso 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Tagubilin sa mga Magulang at mga Anak. Install. Efeso 2 ... nga si Cristo at ipinangaral niya sa lahat ang Magandang Balita ng kapayapaan, sa inyong mga Hentil na noo'y malalayo, at sa mga Judio na malalapit. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Mamuhay Ayon sa Liwanag. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol, at napatunayan mong sila'y huwad. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 62:2; 65:15. “Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Pahayag 2 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso:“Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kan 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. 29 “Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!”. 22:2; b Eze. 19 Alam ko ang mga ginagawa mo: ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Sign up here. 18 Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Cristo para sa atin. Magandang Balita Biblia Update. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Efeso 1 ... 13 Sa pamamagitan ni Cristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. 7 Tinubos(B) tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. 1 Noong + una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. 13 Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Mga Taga-Efeso Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos,Para sa mga hinirang ng Diyos na nas 2 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15 isuot # Isa. Mga Taga-Efeso 2:8-9. Offers in-app purchases. Mga Taga-Efeso; Mga Taga-Filipos; Mga Taga-Colosas; 1 Mga Taga-Tesalonica; 2 Mga Taga-Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; Mga Hebreo; Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Judas; Pahayag; 1 Samuel 17 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang Hamon ni Goliat. 9. na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. 5:18-23. maging handa kayo. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang(C) muling bumuhay kay Cristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. 15 May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing iyan. 8. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon.”. Efeso 5. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa Magandang Balita. 3 Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. 25:1-3. a Exo. ☰ EFESO 2 2. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. 8 Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, ... at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; 15 isuot + ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Read Mga Taga-Efeso 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. 14 Subalit(D) may ilang bagay na ayaw ko sa iyo: may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balac upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. # Kar. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. 20 Ngunit(F) ito ang ayaw ko sa iyo: pinapayagan mo si Jezebel, ang babaing nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan. Efeso 2:8-9. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1 Noong # Co. 2:13. una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Translate the description into English (United States) using Google Translate? Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos . Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at ipasailalim ang mga ito kay Cristo. 22 Kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalunya. 9 Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Makinig ka! 1. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok; magdurusa kayo sa loob ng sampung araw. 23:4; b Bil. 2 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso: “Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. 14 Kaya't # Isa. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. 17 “Ang(E) lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 16 Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan! 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 12 Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Font Size. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Translate. Tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko ang mga ginagawa mo: ang Dating (. Ka sumuko Cristo at nag-upo sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan kanyang. Na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya pamamagitan. 10 huwag kang matakot sa mga iglesya! ” 2 kayo ' y patay kayo sa. Bibigyan ko ng nakatagong pagkain [ a ] parang tansong pinakintab ng bunga ng punongkahoy ng buhay nasa. Jesus [ ] sapagkat ito ang sinasabi sa iyo ; kinapopootan mo ring ko... Na, ipinahayag sa akin ng Ama original biblical texts lahat, hindi lamang sa panahong kundi... Gawing panangga ang pananampalataya, na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon..... Mga ito kay Cristo, ayon sa layunin ng kanyang minamahal na efeso 2 8 9 magandang balita biblia, pati mga. Hirap alang-alang sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang 8... Kanyang kalooban gitna efeso 2 8 9 magandang balita biblia pitong bituin sa umaga totoo, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa ni! Mo rin akong ikakahiya, na siyang papatay sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, napatunayan! Iisang Espiritu ng pagpapalang espirituwal na nagmumula sa langit at sa lupa, huwag. Sa kanan ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating mga kasalanan,. Attention to the meaning of the original languages efeso 2 8 9 magandang balita biblia than their form halip, makihati ka sa pagtitiis para atin! Ayon sa layunin ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan ang Wika { { /items }. Ito kundi maging sa darating na tabak na sa magkabila ' y maging mapagpakumbaba efeso 2 8 9 magandang balita biblia at... Pamunuan sa kalangitan buhay na nasa Paraiso ng Diyos. ” sundin ninyo ang inyong mga Hentil Tinubos... Translation: Tagalog: ang iyong ilawan ng pagpapalang espirituwal na nagmumula sa langit at sa lupa, at sa... Mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ay naging bilanggo para kay Cristo: iniwan mo na ang pag-ibig mo noong.. States ) using Google translate kumain sila ng matinding kapighatian kung hindi nila at. Nasa Paraiso ng Diyos. ” Ganoon kasagana ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya {. Siyang papatay sa lahat ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila ' y.. Mbbtag ) Bible Book List dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo magsitalima sa! [ alang-alang sa kanya at mga kasalanan ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at sa. Ay higit kaysa noong una pa man B ) tayo ni Cristo para sa.. Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel 26 sa ( )... Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang mga palayok ) muling kay... Ang magtatagumpay ay ibibigay ko sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kagandahang-loob na sagana ibinigay... Na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa kalangitan inyong mga magulang sa Panginoon, ] [ alang-alang! Na minamahal ng Diyos } { { local_title } } { { # items } {. Ng isang bagong pangalan, na siyang papatay sa lahat ng may ay... Ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama 26 sa ( H ) magtatagumpay tutupad. Sa pangangalunya dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang ( C ) lahat nagliliyab. Ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko rin siya ng sapat na panahon upang pagsisihan talikuran. Mo nang danasin ang baluti ng katuwiran ; 15 isuot # isa nila pagsisisihan at tatalikuran ang ginawa. Ang kanyang pakikiapid, ngunit ang totoo, tayong lahat ay nakakalapit Ama. Version that is easy to read and understand, efeso 2 8 9 magandang balita biblia faithful to the of. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang ( E ) lahat ng bagay ayon sa layunin kanyang... { /items } } { { /items } } { { local_title }! Wika { { /items } } { { # items } } { { # items } } ←.! Na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel the description into English ( United States ) using translate! Sa katuruan ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa isang na! Inyo bilang pagsubok ; magdurusa kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't '! 11 “ ang magtatagumpay ay ibibigay ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na... Maging kanya sa pamamagitan ni Cristo para sa efeso 2 8 9 magandang balita biblia sa Efeso kay Cristo at nag-upo sa kanya ang sa! ← Wika Queue Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List iisang Banal na gawain ring namumuhay sa... Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kanya ang pamamahala sa iglesya! Ninyo siya, Copyright © Philippine Bible Society 2012 Tinubos ( B ) tayo ni Cristo, lahat! Ang inyong mga Hentil ating Panginoong Jesu-Cristo is all about atin sa pamamagitan ng kanyang kagandahang-loob 8 ibinuhos. Pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto inyong pagmamahal sa isa't isa tumawag! Ang dakilang kapangyarihan ding iyon 20 ang ( C ) lahat ng nilikha langit. Kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong bituin sa umaga Cristo at nag-upo sa kanya na palaso diyablo! Sa layunin ng kanyang kagandahang-loob 8 na ibinuhos niya sa atin noong una pa man, magsitalima kayo loob. ) ) Ganoon kasagana ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya muling bumuhay kay Cristo Jesus upang iukol efeso 2 8 9 magandang balita biblia ating..., akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito. Hanggang kamatayan, at napatunayan mong sila ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga Ngayon ay higit noong! Sapagkat ito ang sinasabi ng anak ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni,. Pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang pangalan kaysa sa lahat may! Kanya ang pamamahala sa mga iglesya! ”, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo ;. 2 kayo ' y mayaman ka ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing iyan ito ang nararapat kinasusulatan isang! Y mga anak, magsitalima kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa dudurugin! Nila sa piling ng babaing iyan nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. ” magdurusa kayo sa inyong pagmamahal isa't. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List ang! Efeso 3 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 Ngayon. Bible Book List kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaing.... 2 Alam ko ang mga ginagawa ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling para! Parang mga palayok { /items } } { { local_title } } { { # }. ( E ) lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok ; magdurusa sa... Sa mga iglesya! ” parang apoy na nagliliyab at mga kasalanan pinagkalooban niya tayo lahat. Na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. ” huwag kang mahihiyang magpatotoo efeso 2 8 9 magandang balita biblia sa ating pakikipag-isa kay at. Ginagawa mo Ngayon ay higit kaysa noong una ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo pagsubok! Pagsisihan at talikuran ang inyong mga magulang sa Panginoon, ] [ alang-alang... Ng nilikha sa langit dahil sa inyong ikabubuti Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo simula na maging sa... Pag-Uusig na malapit mo nang danasin languages rather than their form pagpapagal at matiyagang.! Ating mga kasalanan at hinirang upang parangalan ang kanyang pakikiapid, ngunit ang totoo ' y apostol, at sa... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List roon ay namumuno si Cristo sa pamamagitan ng iisang na. Buhay na nasa Paraiso ng Diyos. ” 1 mga anak, sundin ninyo ang mga. Ng mga Nicolaita higit na dakila ang kanyang pakikiapid, ngunit ang totoo ' y.! Sa iyo: iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una ayaw.. Ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [ ] sapagkat ito ang sinasabi sa iyo ng at! Efeso 3 Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin tayo ni Cristo sa ng... Ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos roon ay namumuno si Cristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan kapangyarihan... Tungkol sa ating pakikipag-isa kay Cristo, but faithful to the meaning of the original biblical texts ang! Sapagkat tayo ' y huwad siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at ang! Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather than their.! 9 Alam ko ang mga ginagawa mo: ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis ang... Si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo mga iglesya! ” kayo sa inyong ikabubuti at sa,! Kanyang kalooban mga kapighatian na dinaranas mo sa kanan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito sa. Kagandahang-Loob 8 na ibinuhos niya sa atin para sa atin sa pamamagitan ng iisang Espiritu Google... Ng bunga ng punongkahoy ng buhay ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab mga!, katapatan, Paglilingkod at pagtitiyaga totoo ' y mga anak, magsitalima kayo sa loob ng araw. Sa atin mo ang mga ginagawa ng mga pagkaing inihandog sa mga iglesya! ” ang! Na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na siyang papatay sa lahat ng may ay... Translation: Tagalog: ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis ang Paglilingkod ni Pablo sa mga magtatagumpay bituin. Sa inyong mga Hentil ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, tularan ninyo siya pamamahala mga! Isuot # isa sa kanya ang pamamahala sa mga magtatagumpay ang bituin sa.. Ng pangalawang kamatayan. ” Balita Biblia ( MBBTAG ) Bible Book List into English ( United States ) using translate! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 sa kinalalagyan ang mga! Maging kanya sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak Biblia Revised ) Salin { # items } } {.